O szkole

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie jest szkołą wiejską położoną w miejscowości będącej siedzibą gminy. Do roku 1994 mieściła się w starym budynku, który nie spełniał podstawowych wymogów sanitarno – higienicznych. Ogrzewany był piecami na węgiel i drewno. Posiadał 8 sal lekcyjnych.

Budynek szkolny wybudowany w 1937 roku
Budynek szkoły wybudowany w 1937 roku

W roku 1994 oddano do użytku nowy budynek szkolny. Dziś można stwierdzić, że jest to obiekt nowoczesny, dwupiętrowy, spełniający wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne. Szkoła dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 3 pracowniami do prowadzenia zajęć z kształcenia zintegrowanego, pracownią polonistyczną, 2 pracowniami komputerowymi, biblioteką szkolną, świetlicą, stołówką szkolną, salą gimnastyczną. Znajdują się w niej również 2 pokoje nauczycielskie, 2 sekretariaty, gabinety dyrektorskie, gabinet pedagoga i pielęgniarki. Szkoła Podstawowa zajmuje parter i I piętro budynku. Na piętrze II znajduje się Gimnazjum.

Obecna siedziba Szkoły
Obecna siedziba Szkoły

Aktualnie do Szkoły Podstawowej uczęszcza 306 uczniów klas 0 – VI w 15 oddziałach. Średnia uczniów w poszczególnych oddziałach wynosi 20 uczniów. Uczniowie dojeżdżający na zajęcia szkolne z okolicznych miejscowości uczęszczają na zajęcia świetlicowe. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym w godzinach 8.15 – 15.00. W szkole od niedawna funkcjonuje stołówka szkolna, z której obecnie korzysta 303 uczniów (dane ze stycznia 2007 r.), w tym 126 uczniom obiady refunduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczniowie szkoły począwszy od oddziału przedszkolnego, uczą się języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach informatycznych. Prowadzone są także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I – III i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – IV. W szkole funkcjonuje także oddział integracyjny. Szkoła spełnia poważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Działalność wychowawcza prowadzona jest w czasie zajęć dydaktycznych oraz w pracy pozalekcyjnej.

Do jednej z najbardziej typowych form pracy pozalekcyjnej szkoły należą koła zainteresowań: ekologiczne, języka angielskiego, informatyczne, historyczne i matematyczne. Aktywnie działa również chór szkolny, Szkolny Klub Sportowy i szkolne koło PCK. Stanowią one ważny element w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W szkole działają różne organizacje uczniowskie. Praca w nich jest zróżnicowana i przebiega z różnorodną intensywnością. Plan działalności każdej organizacji jest częścią planu pracy szkoły. Organizacje szkolne mają wyznaczone następujące cele:

  1. Rozwijanie zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach.
  2. Pobudzanie aktywności i samodzielnego działania.
  3. Wdrażanie do udziału w życiu społecznym.
  4. Wykrywanie i rozwijanie indywidualnych talentów.
  5. Organizowanie czasu wolnego wychowanków, tak aby spędzali go w sposób kulturalny.
  6. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupach, niesienie pomocy słabszym.
  7. Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone funkcje, zadania.
  8. Wyrabianie w uczniach zdolności do samooceny i samokrytyki.

Od 2002 roku wydawane jest czasopismo „Dzwoneczek", redagowane przez uczniów kl. VI pod kierunkiem mgr Haliny Iwan. Rejestrowane są w nim ważniejsze wydarzenia z życia szkoły i środowiska szkolnego. Uwidacznia się tu twórcza aktywność dzieci. Można tam znaleźć wierszyki okolicznościowe układane przez uczniów, dowcipy, krótkie aczkolwiek twórcze opowiadania, historyjki itp. Dzieci ukazują tu swoje zdolności i pomysły, rozwijają swoją wewnętrzną inwencję twórczą.

W szkole zatrudnionych jest 31 nauczycieli, którzy realizują statutowe cele w zakresie nauczania, wychowania i opieki, pracy z rodzicami. Podejmują różne działania w środowisku szkolnym. Stopień awansu zawodowego w gronie pedagogicznym przedstawia się następująco: nauczyciele kontraktowi – 6 osób, nauczyciele mianowani – 19 osób i nauczyciele dyplomowani – 6 osób. Cała kadra pedagogiczna posiada odpowiednie przygotowanie do pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Szkoła z dniem 1 września 2011 r. została włączona do nowopowstałego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Dyrektorem Zespołu jest mgr Piotr Wiącek, natomiast wicedyrektorem mgr Alina Lejkowska i mgr Marzanna Wojtaś.